محصولی در سبد خرید وجود ندارد

 

 

 
 
 
 

کتاب های مرجع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کتاب های مرجع ارشد مهندسی کامپیوتر

 

ریاضی عمومی 1

ارشد کامپیوتر ,منابع ارشد کامپیوتر ,کنکور ارشد کامپیوتر ,ارشد مهندسی کامپیوتر ,منابع ارشد مهندسی کامپیوتر ,کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ,ارشد نرم افزار ,منابع ارش نرم افزار ,ارشد هوش مصنوعی ,منابع ارشد هوش مصنوعی ,ارشد معماری کامپیوتری ,منابع ارشد معماری کامپیوتری ,ارشد شبکه های کامپیوتری ,منابع ارشد شبکه های کامپیوتر

[1] James Stewart, Single Variable Calculus: Concepts and Contexts. 4th edition, Cengage Learning, 2009

[2] George Simmons, Calculus with Analytic Geometry. 2nd edition, McGraw-Hill Science/ Engineering/Math, 1996

[3] Tom Apostol, Calculus Vol.1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra. Wiley; 2nd edition, 1991

 

 

ریاضی عمومی 2

[1] James Stewart,Multivariable Calculus. Cengage Learning, 7th edition, 2011

[2] Tom Apostol, Calculus, Vol.2: Multi- Variable Calculus and Linear Algebra with Applications to Differential Equations and Probability. Wiley, 1969

[3] George Simmons, Calculus with Analytic Geometry. 2nd edition, McGraw-Hill Science/ Emgineering/ Math, 1996

[4] Ron Larson and Bruce Edwards, Calculus, Calculus, Multivariable. Cengage Learning; 9th edition, 2009

 

معادلات دیفرانسیل

[1] Yunus Cengel and William Palm, Differential Equations for Engineers and Scientists, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, First edition, 2012

ارشد کامپیوتر ,منابع ارشد کامپیوتر ,کنکور ارشد کامپیوتر ,ارشد مهندسی کامپیوتر ,منابع ارشد مهندسی کامپیوتر ,کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ,ارشد نرم افزار ,منابع ارش نرم افزار ,ارشد هوش مصنوعی ,منابع ارشد هوش مصنوعی ,ارشد معماری کامپیوتری ,منابع ارشد معماری کامپیوتری ,ارشد شبکه های کامپیوتری ,منابع ارشد شبکه های کامپیوتر

 

 

آمار و احتمالات

[1] Alberto Leon-Garcia, Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering. Prentice Hall, 3rd edition, 2008.

[2] Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, and Keying E. Ye, Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Pearson, 9th edition, 2011 

 

 

ساختمان گسسته

 

[1] R.P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction. 5 th Edirion, Addison- Wesley lnc., 2004

[2] K. H. Rosen, Discrete Mathematics and lts Applications. 6th Edition, McGraw-Hill lnc., 2007

 

ارشد کامپیوتر ,منابع ارشد کامپیوتر ,کنکور ارشد کامپیوتر ,ارشد مهندسی کامپیوتر ,منابع ارشد مهندسی کامپیوتر ,کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ,ارشد نرم افزار ,منابع ارش نرم افزار ,ارشد هوش مصنوعی ,منابع ارشد هوش مصنوعی ,ارشد معماری کامپیوتری ,منابع ارشد معماری کامپیوتری ,ارشد شبکه های کامپیوتری ,منابع ارشد شبکه های کامپیوتر

 

 

 ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم

 

[1] T. Cormen, C.Leiserson, and R. Rivest, Introduction to Algorithms. McGraw-Hill lnc., 2001 

 ارشد کامپیوتر ,منابع ارشد کامپیوتر ,کنکور ارشد کامپیوتر ,ارشد مهندسی کامپیوتر ,منابع ارشد مهندسی کامپیوتر ,کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ,ارشد نرم افزار ,منابع ارش نرم افزار ,ارشد هوش مصنوعی ,منابع ارشد هوش مصنوعی ,ارشد معماری کامپیوتری ,منابع ارشد معماری کامپیوتری ,ارشد شبکه های کامپیوتری ,منابع ارشد شبکه های کامپیوتر

 

نظریه زبان و ماشین ها

[1] P. Linz, An introduction of formal languages and automata. 5th Edition, Jones and Barlett Publishcrs,2011

[2] M. Sipser, Introduction to the theory of computation. 2nd Edition, PWS Publishing Company, 2006

[3] J.E. Hopcroft, R. Motwani, and J.D. Ullman, Introduction to automata theory, languages and computatiao. 2nd Edition, Addison Wesley, 2001 

 

 

 

مدار های منطقی 

[1] M. Mano, Digital Design, 4th Edition, Prentice – Hall, 2006.

ارشد کامپیوتر ,منابع ارشد کامپیوتر ,کنکور ارشد کامپیوتر ,ارشد مهندسی کامپیوتر ,منابع ارشد مهندسی کامپیوتر ,کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ,ارشد نرم افزار ,منابع ارش نرم افزار ,ارشد هوش مصنوعی ,منابع ارشد هوش مصنوعی ,ارشد معماری کامپیوتری ,منابع ارشد معماری کامپیوتری ,ارشد شبکه های کامپیوتری ,منابع ارشد شبکه های کامپیوتر

[2] Katz, Contemporary Logic Design, 2nd Edition, 2004

 [3] F.P. Prosser and D.E. Winkel, The Art of Digital Design: An Introduction to top Down Design. Prentice Hall. 1987

[4] S. Brown and Z. Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design. 3td Edition, McGraw-Hill,2009

 

 

معماری کامپیوتری

[1] M. Mano, Computer System Architecture, Prentice Hall, 3 rd Edition, 1993

[2] J.P. Hayes, Computer Architecture and Organization, McGraw-Hill, 1988

[3] D.A. Patterson and J. L. Hennessy, computer Organization and Design: The Hardware/ Software Interface. 4th Edition, Morgan Kaufmann Publishers lnc., 2010

 

 

اصول سیستم های عامل

[1] P. Silberschatz, B. Galvin, and G.Gagne, Operating System Concepts. 8 th Edition, John Wilcy lnc., 2010

[1] A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3rd Edition, Pcarson lnc., 2008

 

 

 

شبکه های کامپیوتری

 

ارشد کامپیوتر ,منابع ارشد کامپیوتر ,کنکور ارشد کامپیوتر ,ارشد مهندسی کامپیوتر ,منابع ارشد مهندسی کامپیوتر ,کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ,ارشد نرم افزار ,منابع ارش نرم افزار ,ارشد هوش مصنوعی ,منابع ارشد هوش مصنوعی ,ارشد معماری کامپیوتری ,منابع ارشد معماری کامپیوتری ,ارشد شبکه های کامپیوتری ,منابع ارشد شبکه های کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] James F. Kurose and Keith W. Ross, Copmuter Networking: A Top-Down Approach. 5th edition, Addison-Wesley lnc., 2009

[2] Alnerto Leon- Garcia and Indra Widjaja, Commumication Networks. 2nd edition McGraw-Hill lnc., 2003

[3] Behrouz A. Forouzan and DeAnza College Data Communication and Networking. 4th edition, McGraw- Hill lnc., 2007

[4] William Stallings, Data and Computer Communication. 8th edition, Prcntice Hall lnc., 2007

 

 

کامپایلر:

 

[1] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, anf Tools. Second Edition, Boston: Addison-Wesley, 2007

 

 

پایگاه داده ها :

[1] R.Ramakrishman and j Gehrke Database Management System

 

 

 

هوش مصنوعی

ارشد کامپیوتر ,منابع ارشد کامپیوتر ,کنکور ارشد کامپیوتر ,ارشد مهندسی کامپیوتر ,منابع ارشد مهندسی کامپیوتر ,کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ,ارشد نرم افزار ,منابع ارش نرم افزار ,ارشد هوش مصنوعی ,منابع ارشد هوش مصنوعی ,ارشد معماری کامپیوتری ,منابع ارشد معماری کامپیوتری ,ارشد شبکه های کامپیوتری ,منابع ارشد شبکه های کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] S. Russel and P. Norvig Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd edition Prentice Hall. 2010

[2] C.S. Krishnamoorthy and S. Rajcev, Artificial Intelligence and Expert Systems for Engineers. CRC Press, 1996 

 

 

سیستم ها و سیگنالها 

[1] A. Oppenheim, A. S. Willsky, and S.H. Nawab, Signals and Systems, 2 nd ed., Prcntice – Hall, 1996

[2] R.E. Ziemer, W.H. Tranter, and D.R. Fannin, Signals and Systems, Continuous and Discrele.4 th ed., Prentice- Hall, 1998

[3] S. Haykin and B. Van Veen, Signals and Systems, 2nd ed., Wiley, 2003

 

 

 

مدار الکتریکی

 

 

[1] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis. 6 th Edition, McGraw Hill, 2002,

[2] L.O. Chua, C.A. Desoer, and E.S. Kuh, Linear and Nonlinear Cricuits. McGraw Hill, 1987.

[3] J. W. Nilson, Electric Circuits. 4th Edition, Addison Wesley, 1995

[4] R.J. Smith and R.C. Dorf, Circuits, Devices, and Systems. 5th Edition, John Wiley 1992.

[5] دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی (مترجم)، نظریه اساسی مدرها و شبکه‌ها (ویرایش دوم)، انتشارات دانشگاه تهران، 1379 

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
متن نمایش داده شده در تصویر زیر را تایپ کنید

شاید این مطالب برای شما مفید باشد :

منابع ارشد کامپیوتر

منابع ارشد نرم افزار

منابع ارشد هوش مصنوعی

منابیع ارشد معماری کامپیوتری

منابع ارشد علوم کامپیوتر

پاسخ تشریحی ساختمان گسسته دکتری علوم کام

ارتباط با ما

  • dummy0912-439-5416

  • dummy021-88922915

  • dummysajjad_nazmi@gmail.com

درباره ما

برای مشاوره و راهنمایی ،تدریس دروس کامپیوتر ارشد و دکتری این وب سایت را راه اندازی کردیم ، و امیدواریم با دراختیار گذاشتن تجربیات سالهای متمادی ،کمک حال شما عزیزان در رسیدن به اهداف تان باشیم ،شما هم چنین می توانید آخرین اخبار و تغییرات تمامی گرایش های کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را ازین وب سایت دریافت کنید

جستجو