منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

شما می توانید در قسمت زیر به آخرین و معتبرترین منایع کنکو ارشد کامپیوتر دسترسی داشته باشید

منابع ارشد گرایش نرم افزار مهندسی کامپیوتر

زبان عمومی : کتاب نشر سری عمومی - کتاب زیره ذره بین  
زبان تخصصی : متون کنکورهای سالهای گذشته   - پوران پژوهش  - گسترش علوم پایه

گروه ریاضیات


ریاضی عمومی ١ و٢: کتاب مسعود آقاسی انتشارات نگاه دانش - کتاب پوران پژوهش تالبف انصاری
معادلات دیفرانسیل : کتاب پوران پژوهش - کتاب نصیر - 
آمار و احتمالات: کتاب طورانی پارسه یا نگاه دانش  - کتاب نیکوکار 
ساختمان گسسته: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + نارنجی پوران پژوهش 

گروه مشترکات

ساختمان داده : کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١١ به بعد + نارنجی پوران پژوهش
طراحی الگوریتم: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ دهم و به بعد  + نارنجی پوران پژوهش
مدار منطقی: کتاب پوران پژوهش چاپ 18 به بعد - کتاب نصیر تالیف اجلالی
معماری کامپیوتری : پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + جزوه آقای اجلالی
نطریه زبان و ماشین ها : کناب مرجع لینز - کتاب نشر علوم رایانه تالیف شاپوری
سیستم عامل : مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش - تالیف موسوی
شبکه : کتاب کراس - ترجمه ملکیان - مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش

گروه تخصصی(نرم افزار - شبکه - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات)


هوش : کتاب مرجع راسل - کتاب راهیان  ارشد - کتاب نصیر - کتاب پوران پژوهش
کامپایلر : پوران پژوهش - تالیف شاپوری
پایگاه : پارسه - نارنجی پوران پژوهش - گسترش علوم پایه

منابع ارشد نرم افزار

زبان عمومی : کتاب نشر سری عمومی - کتاب زیره ذره بین  
زبان تخصصی : متون کنکورهای سالهای گذشته   - پوران پژوهش  - گسترش علوم پایه

گروه ریاضیات


ریاضی عمومی ١ و٢: کتاب مسعود آقاسی انتشارات نگاه دانش - کتاب پوران پژوهش تالبف انصاری
معادلات دیفرانسیل : کتاب پوران پژوهش - کتاب نصیر - 
آمار و احتمالات: کتاب طورانی پارسه یا نگاه دانش  - کتاب نیکوکار 
ساختمان گسسته: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + نارنجی پوران پژوهش 

گروه مشترکات

ساختمان داده : کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١١ به بعد + نارنجی پوران پژوهش
طراحی الگوریتم: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ دهم و به بعد  + نارنجی پوران پژوهش
مدار منطقی: کتاب پوران پژوهش چاپ 18 به بعد - کتاب نصیر تالیف اجلالی
معماری کامپیوتری : پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + جزوه آقای اجلالی
نطریه زبان و ماشین ها : کناب مرجع لینز - کتاب نشر علوم رایانه تالیف شاپوری
سیستم عامل : مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش - تالیف موسوی
شبکه : کتاب کراس - ترجمه ملکیان - مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش

گروه تخصصی(نرم افزار - شبکه - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات)


هوش : کتاب مرجع راسل - کتاب راهیان  ارشد - کتاب نصیر - کتاب پوران پژوهش
کامپایلر : پوران پژوهش - تالیف شاپوری
پایگاه : پارسه - نارنجی پوران پژوهش - گسترش علوم پایه

منابع ارشد شیکه

زبان عمومی : کتاب نشر سری عمومی - کتاب زیره ذره بین  
زبان تخصصی : متون کنکورهای سالهای گذشته   - پوران پژوهش  - گسترش علوم پایه

گروه ریاضیات


ریاضی عمومی ١ و٢: کتاب مسعود آقاسی انتشارات نگاه دانش - کتاب پوران پژوهش تالبف انصاری
معادلات دیفرانسیل : کتاب پوران پژوهش - کتاب نصیر - 
آمار و احتمالات: کتاب طورانی پارسه یا نگاه دانش  - کتاب نیکوکار 
ساختمان گسسته: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + نارنجی پوران پژوهش 

گروه مشترکات

ساختمان داده : کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١١ به بعد + نارنجی پوران پژوهش
طراحی الگوریتم: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ دهم و به بعد  + نارنجی پوران پژوهش
مدار منطقی: کتاب پوران پژوهش چاپ 18 به بعد - کتاب نصیر تالیف اجلالی
معماری کامپیوتری : پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + جزوه آقای اجلالی
نطریه زبان و ماشین ها : کناب مرجع لینز - کتاب نشر علوم رایانه تالیف شاپوری
سیستم عامل : مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش - تالیف موسوی
شبکه : کتاب کراس - ترجمه ملکیان - مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش

گروه تخصصی(نرم افزار - شبکه - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات)


هوش : کتاب مرجع راسل - کتاب راهیان  ارشد - کتاب نصیر - کتاب پوران پژوهش
کامپایلر : پوران پژوهش - تالیف شاپوری
پایگاه : پارسه - نارنجی پوران پژوهش - گسترش علوم پایه

منابع ارشد رایانش امن

زبان عمومی : کتاب نشر سری عمومی - کتاب زیره ذره بین  
زبان تخصصی : متون کنکورهای سالهای گذشته   - پوران پژوهش  - گسترش علوم پایه

گروه ریاضیات


ریاضی عمومی ١ و٢: کتاب مسعود آقاسی انتشارات نگاه دانش - کتاب پوران پژوهش تالبف انصاری
معادلات دیفرانسیل : کتاب پوران پژوهش - کتاب نصیر - 
آمار و احتمالات: کتاب طورانی پارسه یا نگاه دانش  - کتاب نیکوکار 
ساختمان گسسته: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + نارنجی پوران پژوهش 

گروه مشترکات

ساختمان داده : کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١١ به بعد + نارنجی پوران پژوهش
طراحی الگوریتم: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ دهم و به بعد  + نارنجی پوران پژوهش
مدار منطقی: کتاب پوران پژوهش چاپ 18 به بعد - کتاب نصیر تالیف اجلالی
معماری کامپیوتری : پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + جزوه آقای اجلالی
نطریه زبان و ماشین ها : کناب مرجع لینز - کتاب نشر علوم رایانه تالیف شاپوری
سیستم عامل : مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش - تالیف موسوی
شبکه : کتاب کراس - ترجمه ملکیان - مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش

گروه تخصصی(نرم افزار - شبکه - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات)


هوش : کتاب مرجع راسل - کتاب راهیان  ارشد - کتاب نصیر - کتاب پوران پژوهش
کامپایلر : پوران پژوهش - تالیف شاپوری
پایگاه : پارسه - نارنجی پوران پژوهش - گسترش علوم پایه

منابع ارشد نرم افزار

زبان عمومی : کتاب نشر سری عمومی - کتاب زیره ذره بین  
زبان تخصصی : متون کنکورهای سالهای گذشته   - پوران پژوهش  - گسترش علوم پایه

گروه ریاضیات


ریاضی عمومی ١ و٢: کتاب مسعود آقاسی انتشارات نگاه دانش - کتاب پوران پژوهش تالبف انصاری
معادلات دیفرانسیل : کتاب پوران پژوهش - کتاب نصیر - 
آمار و احتمالات: کتاب طورانی پارسه یا نگاه دانش  - کتاب نیکوکار 
ساختمان گسسته: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + نارنجی پوران پژوهش 

گروه مشترکات

ساختمان داده : کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١١ به بعد + نارنجی پوران پژوهش
طراحی الگوریتم: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ دهم و به بعد  + نارنجی پوران پژوهش
مدار منطقی: کتاب پوران پژوهش چاپ 18 به بعد - کتاب نصیر تالیف اجلالی
معماری کامپیوتری : پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + جزوه آقای اجلالی
نطریه زبان و ماشین ها : کناب مرجع لینز - کتاب نشر علوم رایانه تالیف شاپوری
سیستم عامل : مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش - تالیف موسوی
شبکه : کتاب کراس - ترجمه ملکیان - مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش

گروه تخصصی هوش مصنوعی


هوش : کتاب مرجع راسل - کتاب راهیان  ارشد - کتاب نصیر - کتاب پوران پژوهش
سیگنال و سیستم ها : کتاب نصیر - کتاب مدرسان شریف - کتاب پوران پژوهش
مدارالکتریکی :  مدرسان شریف - پوران پژوهش

منابع ارشد معماری کامپیوتری

زبان عمومی : کتاب نشر سری عمومی - کتاب زیره ذره بین  
زبان تخصصی : متون کنکورهای سالهای گذشته   - پوران پژوهش  - گسترش علوم پایه

گروه ریاضیات


ریاضی عمومی ١ و٢: کتاب مسعود آقاسی انتشارات نگاه دانش - کتاب پوران پژوهش تالبف انصاری
معادلات دیفرانسیل : کتاب پوران پژوهش - کتاب نصیر - 
آمار و احتمالات: کتاب طورانی پارسه یا نگاه دانش  - کتاب نیکوکار 
ساختمان گسسته: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + نارنجی پوران پژوهش 

گروه مشترکات

ساختمان داده : کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١١ به بعد + نارنجی پوران پژوهش
طراحی الگوریتم: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ دهم و به بعد  + نارنجی پوران پژوهش
مدار منطقی: کتاب پوران پژوهش چاپ 18 به بعد - کتاب نصیر تالیف اجلالی
معماری کامپیوتری : پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + جزوه آقای اجلالی
نطریه زبان و ماشین ها : کناب مرجع لینز - کتاب نشر علوم رایانه تالیف شاپوری
سیستم عامل : مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش - تالیف موسوی
شبکه : کتاب کراس - ترجمه ملکیان - مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش

گروه تخصصی معماری کامپیوتری


  ودیجیتال : مدرسان شریف  کتاب پوران پژوهش VlSI
سیگنال و سیستم ها : کتاب نصیر - کتاب مدرسان شریف - کتاب پوران پژوهش
مدارالکتریکی :  مدرسان شریف - پوران پژوهش

منابع ارشد نرم افزار

زبان عمومی : کتاب نشر سری عمومی - کتاب زیره ذره بین  
زبان تخصصی : متون کنکورهای سالهای گذشته   - پوران پژوهش  - گسترش علوم پایه

گروه ریاضیات


ریاضی عمومی ١ و٢: کتاب مسعود آقاسی انتشارات نگاه دانش - کتاب پوران پژوهش تالبف انصاری
معادلات دیفرانسیل : کتاب پوران پژوهش - کتاب نصیر - 
آمار و احتمالات: کتاب طورانی پارسه یا نگاه دانش  - کتاب نیکوکار 
ساختمان گسسته: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + نارنجی پوران پژوهش 

گروه مشترکات

ساختمان داده : کتاب آبی پوران پژوهش چاپ ١١ به بعد + نارنجی پوران پژوهش
طراحی الگوریتم: کتاب آبی پوران پژوهش چاپ دهم و به بعد  + نارنجی پوران پژوهش
مدار منطقی: کتاب پوران پژوهش چاپ 18 به بعد - کتاب نصیر تالیف اجلالی
معماری کامپیوتری : پوران پژوهش چاپ ١٨ به بعد + جزوه آقای اجلالی
نطریه زبان و ماشین ها : کناب مرجع لینز - کتاب نشر علوم رایانه تالیف شاپوری
سیستم عامل : مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش - تالیف موسوی
شبکه : کتاب کراس - ترجمه ملکیان - مدرسان شریف – پارسه - پوران پژوهش

گروه تخصصی(نرم افزار - شبکه - رایانش امن - الگوریتم و محاسبات)


هوش : کتاب مرجع راسل - کتاب راهیان  ارشد - کتاب نصیر - کتاب پوران پژوهش
کامپایلر : پوران پژوهش - تالیف شاپوری
پایگاه : پارسه - نارنجی پوران پژوهش - گسترش علوم پایه

ارتباط با ما

  • dummy0912-439-5416

  • dummy021-88922915

  • dummysajjad_nazmi@gmail.com

درباره ما

برای مشاوره و راهنمایی ،تدریس دروس کامپیوتر ارشد و دکتری این وب سایت را راه اندازی کردیم ، و امیدواریم با دراختیار گذاشتن تجربیات سالهای متمادی ،کمک حال شما عزیزان در رسیدن به اهداف تان باشیم ،شما هم چنین می توانید آخرین اخبار و تغییرات تمامی گرایش های کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را ازین وب سایت دریافت کنید

جستجو